Opis obszaru:

Ostoja obejmuje zwarty kompleks leśny porastający pasmo Suchej Góry (585 m n.p.m.) i pasmo Królewskiej Góry (554 m n.p.m.) – południowych krańców Pogórza Dynowskiego. Od strony południowej góruje nad Kotliną Jasielsko-Krośnieńską, zaś od północy otoczona jest przez inne pasma Pogórza Dynowskiego. Podstawowym walorem przyrodniczym obszaru są siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, zajmujące blisko 95 % powierzchni. Najszerzej rozprzestrzeniona jest żyzna buczyna karpacka, która z uwagi na dość ubogie podłoże występuje głównie w formie podgórskiej. Lasy bukowe to także kwaśna buczyna górska. Najuboższe siedliska zajmują płaty jedlin nawiązujące do świętokrzyskiego boru jodłowego Abietetum polonicum. Spośród siedlisk przyrodniczych przedmiot ochrony stanowią również jaworzyny z języcznikiem Phyllitido-Aceretum, towarzyszące ciekom łęgi reprezentowane głównie przez podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum. Ostoja obejmuje również ważne zimowiska nietoperzy z załącznika II Dyrektywy siedliskowej. Regularnie zimują tu: nocek duży – Myotis myotis i mopek – Barbastella barbastellus. Sporadycznie można spotkać także nocka orzęsionego – Myotis emarginatus i nocka Bechsteina – Myotis bechsteinii.W granicach obszaru bytuje także dość liczna populacja kumaka górskiego – Bombina variegata i traszki karpackiej – Triturus montandoni.

Przedmiotami ochrony obszaru są następujące typy siedlisk przyrodniczych:

 • Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania;
 • Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion);
 • Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion);
 • Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani);
 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,olsy źródliskowe);
 • Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Przedmiotami ochrony są następujące gatunki zwierząt:

 • Mopek Barbastella barbastellus;
 • Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii;
 • Nocek duży Myotis myotis;
 • Kumak górski Bombina variegata;
 • Traszka karpacka Triturus montandoni.

Powierzchnia: 1946,6 ha

Położenie: województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gminy: Korczyna(miejscowości: Czarnorzeki, Krasna, Kombornia, Węglówka, Wola Komborska), Wojaszówka(miejscowości: Rzepnik, Bratkówka, Odrzykoń); powiat strzyżowski, gmina: Strzyżów, miejscowość Wysoka Strzyżowska, powiat brzozowski, gmina Jasienica Rosielna, miejscowość Wola Jasienicka.