1. Projekt „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” dotyczy ochrony zagrożonych gatunków nietoperzy, które stanowią przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000, na których zaplanowano działania objęte projektem.

 

 1. Działania ochronne mające na celu zabezpieczenie kolonii letnich i schronisk zimowych nietoperzy wynikają z zapisów Planów Zadań Ochronnych ustanowionych w celu ochrony tych obszarów. Działania ochronne objęte projektem mają bardzo duże znaczenie dla zachowania kolonii letnich i schronień zimowych nietoperzy na terenie województwa podkarpackiego. Inwentaryzacje prowadzone w latach 2013 – 2015 na potrzeby sporządzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 Kościół w Równem, Kościół w Skalniku oraz Rymanów wykazały znaczny spadek liczebności nietoperzy w obiektach sakralnych objętych ww. obszarami Natura 2000. Zauważalny jest również spadek liczebności nietoperzy zimujących w bunkrach tzw. linii Mołotowa zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 Horyniec i Uroczyska Roztocza Wschodniego.

 

 1. Głównymi zadaniami niezbędnymi dla ochrony zagrożonych nietoperzy są:
  • ochrona letnich stanowisk nietoperzy poprzez wymianę poszycia dachów w 4 kościołach (Kościół w Równem, Kościół w Skalniku, Kościół w Rzepniku, Kościół w Sieniawie),
  • remont konstrukcji budynku w kościele w Sieniawie,
  • budowa platform na guano w 3 obiektach (kościół w Sieniawie, Skalniku i Rzepniku),
  • prace adaptacyjne, stwarzające warunki do wzrostu liczebności w koloniach letnich – będą polegały na tworzeniu dodatkowych wlotów dla nietoperzy oraz ich dokładne oznaczenie, czy też montaż blaszanych osłon chroniących przed drapieżnikami,
  • ochrona zimowisk nietoperzy – polegać będzie na zamontowaniu krat przy wejściu do bunkrów oraz zamurowaniem otworów ewakuacyjnych aby nie wybudzać hibernujących nietoperzy,
  • prace adaptacyjne, stwarzające warunki do zajmowania nowych stanowisk hibernacyjnych,
  • uwrażliwienie i zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na ochronę nietoperzy, próba zmiany ich nastawienia do tych nietypowych i ciekawych ssaków oraz promocja turystyki przyrodniczej.

 

 1. Zaplanowane działania ochronne kolonii letnich oraz zimowych stanowisk nietoperzy oparto na najlepszej dostępnej wiedzy i doświadczeniu. Działania ochronne były poprzedzone badaniami terenowymi oraz są poparte odpowiednimi zapisami w planach zadań ochronnych, a także danymi literaturowymi. Działania bazują również na realizacji projektu „LIFE PODKOWIEC +”, autorstwa PTPP „pro Natura”, realizującego program ochrony podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce.

 

 1. W związku z realizacją Projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie otrzymała wyróżnienie Kraina Podkowca za zaangażowanie w ochronę nietoperzy.