Opis obszaru:

Obszar leży w granicach Roztocza Wschodniego na Wyżynie Lubelsko – Lwowskiej, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu: głębokimi wąwozami i najwyższymi w granicach Polski wzniesieniami na Roztoczu (Długi Goraj – 391,5 m n.p.m. Krągły Goraj – 388,7 m n.p.m. Wielki Dział – 390,4 m n.p.m. – wschodnie zbocze). Ostoja obejmuje zróżnicowaną mozaikę siedlisk leśnych ze śródleśnymi polanami, dolinami potoków, stawami, wilgotnymi łąkami oraz ugorami. W północnej części obszaru zlokalizowanych jest kilkanaście bunkrów „Linii Mołotowa”, wchodzących w skład radzieckich umocnień (Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego) z czasów II wojny światowej. W południowo-zachodniej części Ostoi, na południowym stoku wapiennego wniesienia Monastyrz znajdują się ruiny klasztoru oo. bazylianów, miejsce po pustelni św. Brata Alberta, trzy cmentarze z czasów I i II wojny światowej oraz pomnik członków UPA poległych podczas akcji w 1947 r. W części zachodniej terenu mieści się pomnik przyrody – grupa głazów z największym zwanym „Diabelskim Kamieniem”.

Przedmiotem ochrony w tym obszarze są 3 typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 10 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (7 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek bezkręgowców):

• Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion);

• Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum);

• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion);

• Mopek (Barbastella barbastellus);

• Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii);

• Nocek duży (Myotis myotis);

• Bóbr europejski (Castor fiber);

• Wilk (Canis lupus);

• Wydra (Lutra Lutra);

• Ryś euroazjatycki (Lynx lynx);

• Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);

• Kumak nizinny (Bombina bombina);

• Jelonek rogacz (Lucanus cervus).

Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiat tomaszowski gm. Lubycza Królewska, województwo podkarpackie; powiat lubaczowski, gm.: Horyniec Zdrój, Narol.

Powierzchnia: 5809.99 ha